Zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo jsme?

Jsme společnost ENIGOO s.r.o., IČO: 08750823, se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále také „my“) a provozujeme webové stránky https://enigoo.cz, které mohou mít podstránky pro jednotlivé pořadatele událostí a mobilní aplikaci (dále také „Aplikace“) a také poskytujeme služby pořadatelům událostí v souvislosti s našim softwarovým a hardwarovým systémem (dále také „Služby“). Ač při objednávce vstupenek vystupuje konkrétní pořadatel jako správce osobních údajů, může dojít k tomu, že v některých případech budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v pozici správce osobních údajů i my.

Níže naleznete základní informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme jako správci osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující informace:


 • V případě, že jste objednatelem našich Služeb, případně zástupcem objednatele, nebo poptáváte naše služby prostřednictvím kontaktního formuláře

  V takovém případě zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, konkrétně například Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, identifikační údaje (IČO, DIČ) a další informace, které nám sdělíte pro případné plnění smluvního vztahu. Tyto informace se mohou týkat Vašich odpovědných osob, skutečných vlastníků, zástupců či jiných osob oprávněných jednat Vašim jménem.

  Pro účely zpřístupnění platební brány a poskytnutí služeb platební brány potřebujeme získat některé další informace v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, případně další informace, které po nás provozovatel platební brány bude vyžadovat. V souvislosti s tímto zpracováním může být vyžadována i kopie průkazu totožnosti a další informace, které má povinná osoba v souvislosti s Vaší identifikací získat. I tyto informace můžeme zpracovávat o Vašich odpovědných osobách, skutečných vlastnících, zástupcích i dalších osobách oprávněných jednat Vašim jménem.

  V průběhu poskytování Služeb může docházet k tomu, že budeme zpracovávat další osobní údaje potřebné pro splnění smluvního vztahu.

 • Při využívání naší Aplikace

  Při používání Aplikace mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookies a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. Pokud využíváte naše mobilní aplikace, můžeme získat také informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte Služby, které poskytujeme svým zákazníkům, a to včetně informace o Vaší poloze, pokud jste na Vašem mobilním zařízení tuto funkci povolili.

  Pokud naše Aplikace umožňuje zřídit uživatelský účet, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám předáte pro účely zřízení uživatelského účtu a následně další informace získané při využívání uživatelského účtu (jako například získaný kredit).

 • Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo zadáte své telefonní číslo a nechcete odebírat naše Služby

  V takovém případě budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, tedy například Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které uvedete v textu zprávy, nebo které nám telefonicky sdělíte.

3. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?


 • V případě, že jste objednatelem našich Služeb, případně zástupcem objednatele, nebo poptáváte naše služby prostřednictvím kontaktního formuláře

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili přístup k našim Službám, abychom mohli plnit všechny povinnosti, které mohou vyplývat z našeho vzájemného vztahu. Zároveň Vaše osobní údaje potřebujeme pro účely plnění zákonných povinností.

  Právním základem v takovém případě je plnění smluvních povinností a plnění zákonných povinností.

  V případě, že by mezi námi a Vámi došlo ke sporu, případně bychom museli jakékoliv Vaše osobní údaje využít pro správní a jiná řízení, budeme pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v ochraně vlastních právních nároků.

  V případě, že součástí Služeb je i zajištění platební brány, budeme Vámi předané osobní údaje v této souvislosti zpracovávat za účelem předání příslušné bance, která provozuje platební bránu, za účelem Vaší dostatečné identifikace a splnění všech povinností, které se na nás vztahují. Právním základem je plnění smluvní povinnosti mezi námi a Vámi a zároveň plnění zákonných povinností, které se na nás v této souvislosti vztahují, případně zákonných povinností, které se vztahují na banku provozující platební bránu, které pomáháme tyto údaje získat.

 • Informace získané při využívání naší Aplikace

  Tyto údaje využíváme, abychom lépe pochopili, jak využíváte Aplikaci, případně, abychom vyřešili různé servisní a jiné úkony, které mohou souviset s fungováním Aplikace. Osobní údaje jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění funkčnosti Aplikace a zdokonalování našich Služeb.

  Osobní údaje pro zřízení a využívání uživatelského účtu budeme zpracovávat na základě plnění smluvní povinnosti a na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění fungování uživatelského účtu a poskytování speciálních akcí spojených s uživatelským účtem.

 • V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo zadáte své telefonní číslo a nechcete odebírat naše Služby

  Osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti nebo zodpovězení Vašeho dotazu, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění komunikace mezi vámi a námi.

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování Služeb, zajištění fungování Aplikace a splnění právních závazků, které z těchto účelů vyplývají. Po uplynutí účelu, pro které byly osobní údaje shromážděny a neexistenci jiných účelů osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

V souvislosti s platební bránou budeme osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou nám to stanovují právní předpisy. Prosím vezměte na vědomí, že banka, která zajišťuje platební bránu, bude tyto informace ukládat po dobu 10 let.

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje předáváme:


 • Pořadatelům událostí v případě, že máte konkrétní dotaz či žádost na tuto událost.
 • Obchodním zástupcům, kteří nám zajišťují uzavírání smluv.
 • V případě, že chcete využívat platební bránu - bance, která zajišťuje poskytnutí platební brány, a to konkrétně společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 0000135.
 • Našim dodavatelům IT, hostingových a marketingových služeb, poskytovatelům statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně jiným subjektům, které nám poskytují své služby.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

6. Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:


 • Právo na přístup.

  Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.

 • Právo na opravu a doplnění.

  Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.

 • Právo na výmaz.

  V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování.

  V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

 • Právo na přenositelnost.

  Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

 • Právo vznést námitku.

  Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu.

  Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

  Všechna svá práva můžete uplatnit na e-mailové adresu info@enigoo.cz. V případě, že využíváte služeb platební brány a chtěli byste uplatnit právo na přístup, omezení či výmaz Vašich osobních údajů získaných pro účely zpřístupnění platební brány, prosím obraťte se s touto žádostí přímo na nás a my společně s poskytovatelem platební brány tuto žádost vyřídíme

  Tyto zásady jsou účinné od 12. 11. 2021.